Kontrola zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Grafika

O obowiązku pozbywania się nieczystości ciekłych muszą pamiętać wszyscy właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków (POŚ). Co dwa lata zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nieruchomości te podlegają kontroli przeprowadzonej przez upoważnionych do tego celu pracowników Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie. Tegoroczne kontrole odbywają się według planu w okresie od stycznia do marca br. i obejmują nieruchomości, które nie były kontrolowane w tamtym roku.

Kontrola w pierwszej kolejności polega na wezwaniu właścicieli nieruchomości do Urzędu Miasta celem okazania dokumentów potwierdzających częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków czyli: umów, rachunków, faktur VAT lub innych dokumentów potwierdzających wykonanie usługi opróżnienia w odniesieniu do analizy zużycia wody na danej nieruchomości.

Interwencyjne przypadki będą kontrolowane na bieżąco. Właściciele, którzy nie są zgłoszeni do ewidencji a posiadają lub nabyli w ostatnim czasie zbiornik bezodpływowy lub POŚ powinni niezwłocznie dokonać takiego wpisu/zgłoszenia.

Wykaz przedsiębiorców, którzy mogą świadczyć tego typu usługi na terenie Miasta Siemianowice Śląskie jest dostępny pod adresem: https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/bipkod/31610941.

Należy pamiętać, że zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta w przypadku zbiorników bezodpływowych pozbywanie się nieczystości ciekłych powinno się odbywać w sposób gwarantujący niedopuszczenie do ich przepełniania się, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku, natomiast w przypadku osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków w sposób wynikający z instrukcji eksploatacji danego typu instalacji, intensywności użytkowania, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

Za pozbywanie się nieczystości ciekłych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa grozi nałożenie mandatu karnego przez Straż Miejską. Brak opróżnienia skutkuje zastosowaniem procedury opróżnienia zastępczego, przy zastosowaniu górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, określonej Uchwałą Rady Miasta Siemianowice Śląskie.

Autor:

  • Agata Stryha, Wydział Gospodarki Komunalnej

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska