LXVIII sesja Rady Miasta – 22 lutego

Sala sesyjna podczas obrad

LXVIII sesja Rady Miasta odbędzie się w czwartek 22 lutego. Początek o godz. 13.00. Porządek obrad następujący:

1. Otwarcie sesji.

2. Zmiany, uzupełnienia porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 25 stycznia 2024r.

4. Informacja Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Skargi, wnioski i petycje wpływające do Rady Miasta.

6. Plany termomodernizacji placówek oświatowych w mieście.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/LXVIII/2024 – uchwalenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po zlikwidowanej kolei piaskowej położonego w rejonie ulicy Rozwojowej w Siemianowicach Śląskich”

2/LXVIII/2024 – wyrażenia zgody na pierwszeństwo nabycia dotychczasowemu najemcy lokalu garażowego nr … o pow. użytk. 16,80m2, usytuowanego w obrębie nieruchomości położonej w rej. ul. Bytomskiej, stanowiącej działkę nr 32-2736/71 o pow. 6326m2, zapisanej w księdze wieczystej KA1I/………………… z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej powierzchni gruntu wynoszącej 1/139 części, przynależnej do tego garażu

3/LXVIII/2024 – wyrażenia zgody na pierwszeństwo nabycia dotychczasowemu najemcy lokalu garażowego nr … o pow. użytk. 15,70m2, usytuowanego w obrębie nieruchomości położonej
w rej. ul. Dreyzy, stanowiącej działkę nr 32-2557/323 o pow. 2706m2, zapisanej w księdze wieczystej KA1I/…………….. z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej powierzchni gruntu wynoszącej 1/55 części, przynależnej do tego garażu

4/LXVIII/2024 – wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej o powierzchni 31m2, stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, będącej działką geodezyjną nr 49-115 oraz częścią działki nr 49-116 położonej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Wiejskiej 165, z przeznaczeniem na drogę dojazdową

5/LXVIII/2024 – wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej o powierzchni 113m2, położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Czeladzkiej, będącej fragmentami działek geodezyjnych nr 52-943/3, 52-947/3, stanowiących własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy

6/LXVIII/2024 – wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej o powierzchni 213m2, położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Chrobrego, będącej fragmentem działki geodezyjnej nr 24-236/22, stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy

7/LXVIII/2024 – wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej o powierzchni 320m2, położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Marii Skłodowskiej-Curie, będącej fragmentem działki geodezyjnej nr 11-1482/125, stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, z przeznaczeniem na ogródek działkowy

8/LXVIII/2024 – wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej o powierzchni 20m2, stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, będącej fragmentem działki geodezyjnej numer 700/4 położonej przy ul. Sikorskiego 9 w Siemianowicach Śląskich z przeznaczeniem na altanę śmietnikową

9/LXVIII/2024 – wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej o powierzchni 30m2, działki nr 650/4 zlokalizowanej przy ul. Obrońców Warszawy 5 z przeznaczeniem na altanę śmietnikową

10/LXVIII/2024 – wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej o powierzchni 22m2, działki nr 896/9 zlokalizowanej przy ul. Okrężna 7a z przeznaczeniem na altanę śmietnikową

11/LXVIII/2024 – wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej o powierzchni 16m2, działki nr 650/4 zlokalizowanej przy ul. E. Plater 9 z przeznaczeniem na altanę śmietnikową

12/LXVIII/2024 – szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług

13/LXVIII/2024 – nadania dyplomu „Zasłużony dla Siemianowic Śląskich” Panu Andrzejowi Gościniakowi

14/LXVIII/2024 – nadania dyplomu „Zasłużony dla Siemianowic Śląskich” Panu Jackowi Guzemu

15/LXVIII/2024 – nadania dyplomu „Zasłużony dla Siemianowic Śląskich” Pani Danucie Sobczyk

16/LXVIII/2024 – powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach, Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach oraz Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich na kadencję 2024-2027

17/LXVIII/2024 – ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta na prawach powiatu Siemianowice Śląskie

8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach prowadzonych przez miasto Siemianowice Śląskie za 2023r.

9. Sprawy informacyjne.

10. Zamknięcie obrad sesji.

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Ewa Roch-Wyrzykowska

    e_wyrzykowska@um.siemianowice.pl

    (32) 7605216