Informacja dla przedsiębiorców posiadających licencje na przewóz osób i TAXI

Przypominamy, że w związku ze zmianą ustawy o transporcie drogowym (art. 2, 14, 15 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2023 r., poz. 1123) licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób:

  1. samochodem osobowym
  2. pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
  3. taksówką

udzielone przed dniem 17.09.2023 r. zachowują ważność do upływu okresu, na który zostały wydane, pod warunkiem dostarczenia w terminie do dnia 31 marca 2024 r. dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych odpowiednio w art. 5c ust.1 pkt 4 i 6, art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 8 ust. 3 pkt 3a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

W przypadku niepoddania się weryfikacji licencje wydane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1123), zachowują ważność do upływu okresu, na który zostały udzielone, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2024 r.

Po tym terminie licencje nie zweryfikowane tracą ważność z mocy prawa.

Dokumenty do przeprowadzenia weryfikacji:
– wniosek z prośbą o weryfikację kierowców zgłoszonych przed 17.09.2023 r.
– wykaz kierowców
– zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem
wniosku, (obowiązuje ono zarówno przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewóz, zatrudnionych przez niego kierowców, jak również osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz)
– kserokopię orzeczenia lekarskiego oraz psychologicznego o braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (badania muszą być wydane zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym); oryginały do wglądu, 
– kserokopię prawa jazdy, oryginały do wglądu

Przedsiębiorcy mają czas na złożenie dokumentów do 31 marca 2024 roku.
Wszelkich informacji udziela Wydział Spraw Obywatelskich, 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10, pok. nr 8, telefon kontaktowy: 32 760 53 29, 32 760 53 28.

Autor:

  • Arkadiusz Bącol, Wydział Spraw Obywatelskich

wprowadzający: Dagmara Brudek-Schulz