Rusza rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2024/2025

Siedziba Wydziału Edukacji

Zgodnie z podjętym zarządzeniem w terminie od 07.03.2024 r. – 15.03.2024 r. Rodzice dzieci uczęszczających do siemianowickich przedszkoli składają deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

18 marca od godz. 8.00 rusza nabór do przedszkoli i oddziału przedszkolnego.

Terminy rekrutacji określone są w Zarządzeniu nr 4197/2024 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 24 stycznia 2024 r. (plik do pobrania poniżej).

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego – art. 130 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.). W celu wypełnienia wniosku o przyjęcia do przedszkola lub oddziału przedszkolnego (Szkoła Podstawowa nr 16) należy zalogować się do systemu wspomagającego postępowanie rekrutacyjne za pośrednictwem strony.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 174/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. Rady Miasta Siemianowic Śląskich w sprawie określenia kryteriów przyjęcia do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria ustawowe – art 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.):

1. wielodzietność rodziny kandydata;

2. niepełnosprawność kandydata;

3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wszystkie ww. kryteria mają jednakową wartość.

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący – Uchwała Nr 174/2020 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie określenia kryteriów przyjęcia do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (plik do pobrania poniżej).

Wnioski składa się poprzez platformę w systemie informatycznym.

Z dniem rozpoczęcia rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 tj. 18.03.2024 r. na stronie internetowej miasta i przedszkoli zostanie zamieszony: Link do logowania w systemie.

Wypełniony w systemie wniosek należy wydrukować wraz z załącznikami, podpisać i złożyć w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru (wybranym na pierwszym miejscu listy preferencji) w terminie do dnia 05.04.2024 r. do godz. 15:00.

Autor:

  • Justyna Rudzińska, Wydział Edukacji

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska