17 kwietnia rusza kwalifikacja wojskowa

Książeczki wojskowe w kolorze zielonym
Książeczki wojskowe

Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich informuje, że od 17 kwietnia do 30 kwietnia 2024 roku w budynku Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego 13, w godzinach od 12.00 do 20.00 zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa.

Do kwalifikacji wojskowej obowiązani są stawić się mężczyźni, którzy w tym roku kończą 19 rokżycia oraz osoby, które nie dopełniły tego obowiązku w latach poprzednich. Obowiązek ten trwa do końca roku kalendarzowego, w którym osoba objęta tymże obowiązkiem kończy 60 rok życia.

Do wszystkich osób objętych obowiązkiem stawienia się do kwalifikacji wojskowej zostały wysłane imienne wezwania ze wskazaniem miejsca, terminu i godziny stawiennictwa oraz dokumentów, które należy ze sobą zabrać.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób do tego zobowiązanych z konieczności stawienia się na kwalifikacji wojskowej, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzenia na danym terenie informują także rozplakatowane obwieszczenia.

Kwalifikacja wojskowa obejmuje:
• sprawdzenie tożsamości osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej;
• ustalenie kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej – badanie lekarskie oraz psychologiczne, które przeprowadza Powiatowa Komisja Lekarska dla miasta Siemianowice Śląskie;
• założenie ewidencji wojskowej i wydanie zaświadczenia o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna przedstawić:
• dowód osobisty lub inny dokument pozwalający ustalić tożsamość;
• jeśli posiada – dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
• dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe (np. świadectwo szkolne, prawo jazdy).

Osobę, która otrzyma wezwanie do zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej, a z ważnych przyczyn nie będzie mogła zgłosić się w wyznaczonym terminie, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami: 32 730 18 89, 730 359 415 albo osobiste zgłoszenie się do Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie – ul. Dąbrowskiego 13, II piętro, pokój nr 4, w celu ustalenia nowego terminu zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej, nieprzekraczającego jednak daty 30 kwietnia 2024r.

Każdy, kto bez usprawiedliwienia nie stawi się do kwalifikacji wojskowej podlega karze grzywny albo karze ograniczenia wolności. W stosunku do takiej osoby również może zostać zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję.

Autor:

  • Izabela Pesel, UM

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska
foto: https://www.gminapiatek.pl/kwalifikacja-wojskowa-2024/