XXXV sesja Rady Miasta za nami

Siemianowiccy radni uczestniczący w XXXV sesji Rady Miasta.

Wczoraj (30.09) XXXV w siemianowickim ratuszu odbyła się wyjątkowa sesja Rady Miasta, podczas której radni jednogłośnie przegłosowali uchwałę nadającą Józefowi Skrzekowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta Siemianowice Śląskie.
Wcześniej jednak proponowany porządek obrad uzupełniono o dodatkowe projekty uchwał oraz zatwierdzono protokół z sesji Rady Miasta z dnia 26 sierpnia 2021 r. Następnie prezydent miasta, Rafał Piech przedstawił informację ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym, w której powiadomił, że Pałac Rheinbabenów w Michałkowicach został nagrodzony w XXV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Budowlanego „Modernizacja Roku&Budowa XXI w. Wspomniał również o trwających przetargach na zadania drogowe dotyczące rozbudowy ulicy Traugutta i budowy połączenia drogowego w rejonie terenów inwestycyjnych przy ul. Bytomskiej, a także o aktualnie realizowanych inwestycjach związanych z wymianą nawierzchni ulicy Bańgowskiej oraz nawierzchni chodników i parkingów w różnych częściach miasta. Pod koniec swojego wystąpienia prezydent udzielił informacji na temat podjętej przez siebie inicjatywy jaką jest inauguracja ruchu Polska Jest Jedna oraz odpowiadał na związane z tym liczne pytania radnych.
Kolejnym punktem wczorajszej sesji była informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze br., o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2038 oraz o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze tego roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury. W tym miejscu radni dopytywali m. in. o realizację inwestycji przeniesionych na drugie półrocze.
W dalszej części sesji radni debatowali i głosowali nad projektami uchwał przyjętymi w porządku obrad. W pierwszej kolejności jednogłośnie przyjęto uchwałę ws. nadania Józefowi Skrzekowi tytułu Honorowego Obywatela Miasta Siemianowice Śląskie. Głosowanie poprzedzone było projekcją filmu o wybitnym siemianowickim muzyku. Następnie procedowano uchwały związane z: oceną sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich i sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Siemianowicach Śląskich oraz przyjęciem programu „Wspieramy – siemianowicki program wsparcia i poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami” na rok 2021, który ma zapewnić jednorazowe (w ciągu roku) wsparcie finansowe w kwocie 3 tysięcy złotych dla osób z chorobami neurologicznymi, upośledzeniem narządu ruchu czy niepełnosprawnością intelektualną. Sporo uwagi poświęcono uchwałom w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w dzielnicy Michałkowice w Siemianowicach Śląskich – Etap I”; uchylenia Uchwały nr 324/2021 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 25 marca 2021r.; zamiaru wyłączenia z Zespołu Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich oraz likwidacji V Liceum Ogólnokształcącego w Siemianowicach Śląskich i zamiaru przekształcenia V Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich z siedzibą przy ul. Mikołaja 3, 41-106 Siemianowice Śląskie w V Liceum Ogólnokształcące Sportowe z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich z siedzibą przy ul. Mikołaja 3, 41-106 Siemianowice Śląskie. Następnie przegłosowano uchwały dotyczące zmian budżetu miasta 2021 i zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2035. Nie podjęto natomiast projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia majątku publicznego przekazanego MPGKiM sp. z o. o. do bezpłatnego użytkowania na mocy Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 261 z 1992 roku.
Sesję zakończyła informacja o aktualnym stanie rewitalizacji terenów zdegradowanych pohutniczych po byłej Hucie „Jedność”, położonych w rejonie placu Piotra Skargi oraz ulic H. Sienkiewicza, B. Głowackiego i Piastowskiej w Siemianowicach Śląskich, a także  sprawy informacyjne, gdzie m. in. przedstawiono interpelacje i oświadczenia radnych.

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej TUTAJ. Zapis audio video z przebiegu sesji będzie można zobaczyć wkrótce TUTAJ

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Dagmara Brudek-Schulz

    d_schulz@um.siemianowice.pl

    (32) 7605310

foto: Rafał Jakoktochce