Ogłoszenie Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie

Na podstawie art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2021poz. 247 z późn.zm.), informuję o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn.: „Program walki ze smogiem w Gminie Siemianowice Śląskie”.

Opracowany projekt dokumentu zostanie przedłożony do konsultacji społecznych.

Głównym celem Programu będzie zaplanowanie prac, których realizacja skutkować będzie redukcją zanieczyszczeń pyłowo-gazowych w powietrzu pochodzących ze spalania paliw na cele bytowe mieszkańców na terenie Miasta Siemianowice Śląskie. Dokument będzie wyznaczał zakres działań, jakie Miasto Siemianowice Śląskie powinno przedsięwziąć w celu zminimalizowania wpływu niskiej emisji.

Wdrożenie założeń Programu powinno przyczynić się m.in. do:

  • zredukowania emisji substancji zanieczyszczających powietrze,
  • zapewnienia dofinansowania ze środków zewnętrznych dla mieszkańców i Miasta w zakresie zadań z zakresu ochrony powietrza,
  • zaszczepienia wśród mieszkańców nowego spojrzenia na sposób ogrzewania, stosowane źródło ciepła, paliwo, problem zanieczyszczenia powietrza i jego wpływ na nasze zdrowie oraz zrodzenie potrzeb i chęci zmian w tym zakresie, w tym zaktywizowanie mieszkańców do świadomego kreowania Miasta pod kątem stanu powietrza atmosferycznego,
  • sukcesywnego rozwoju Miasta w zakresie polityki antysmogowej.

Jednym z etapów prac nad dokumentem będzie elektroniczna ankieta dla mieszkańców, przygotowana i udostępniona przez Wykonawcę, której wyniki posłużą, jako materiał źródłowy do wykorzystania przy opracowywaniu ww. dokumentu.

Program zostanie dodatkowo przedłożony do konsultacji społecznych, o których Państwo zostaniecie poinformowani odrębnym obwieszczeniem określającym termin i miejsce zapoznania się z projektem dokumentu oraz formą wnoszenia uwag i wniosków do przedmiotowego dokumentu, a który zostanie umieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Siemianowice https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/ oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń.

Osoby zainteresowane mogą składać uwagi i wnioski w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie, w Biurze Ochrony Środowiska (ul. Michałkowicka 105, Siemianowice Śląskie, I piętro, pok. nr 31) ustnie do protokołu w poniedziałki w godzinach 7.00 – 17.00, wtorki, środy, czwartki w godzinach  8.00 – 16.00 oraz w piątki w godzinach 8.00 – 14.00, pisemnie na adres Urząd Miasta Siemianowice Śląskie ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie lub na adres e-mail: rs@um.siemianowice.pl w terminie 21 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie.

Link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTj6UPszyzvicxJKljAw3xODPuxiyvA4UfUe5BYCXiqVz7lg/viewform

Załączniki

Autor:

  • Biuro Prasowe UM Siemianowice

    Biuro Prasowe UM Siemianowice

foto: Archiwum UM Siemianowice