58. sesja Rady Miasta – relacja

Przewodniczący Rady Miasta otwiera obrady 58. sesji Rady Miasta

Dzisiaj (25.05) w sali siemianowickiego ratusza, tradycyjnie o godzinie 13.00, odbyła się 58. sesja Rady Miasta.

Po zmianie i uzupełnieniu porządku obrad oraz zatwierdzeniu protokołu z poprzedniej sesji, głos zabrał Wiceprezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał”, Krzysztof Schmidt, który omówił sytuację w jakiej znajduje się spółdzielnia.
Następnie Prezydent Miasta Siemianowic Śląskich, Rafał Piech przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym. Wiele uwagi poświęcił inwestycjom realizowanym w naszym mieście. Wspomniał m. in.: o budowie boisk do gier plażowych, podłączeniu do centralnego ogrzewania budynków na Nowym Świecie i modernizacji kanalizacji deszczowej. Ponadto prezydent poinformował o trwającej instalacji nowego tomografu w Szpitalu Miejskim, rozpoczęciu kompleksowej modernizacji centralnego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Anny Szaneckiej, a także 2,5 mln zł pozyskanych na budowę hali sportowej przy ZSS.

Jednym z kluczowych tematów dzisiejszego posiedzenia było zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców w kontekście funkcjonowania w mieście podstawowej opieki zdrowotnej. Więcej szczegółów w tej kwestii przybliżył radnym lekarz pediatra, Krzysztof Trzaska.

W dalszej części sesji debatowano nad projektami uchwał przyjętymi w porządku obrad. Ostatecznie radni przegłosowali uchwały w sprawie:
– przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy miasta Siemianowice Śląskie za rok 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
– częściowej zmiany Uchwały Nr 428/2009 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczenia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godzin doraźnych zastępstw oraz wysokości podwyższenia minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Siemianowice Ślaskie,
– powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Szkolnej 2,
– częściowej zmiany Uchwały Nr 165/2007 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej wraz z Hostelem w Siemianowicach Śląskich,
– częściowej zmiany Uchwały Nr 166/2007 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich,
– nadania pośmiertnie dyplomu „Zasłużony dla Siemianowic Śląskich” Panu Marianowi Sieniewskiemu,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, nieruchomości gruntowej o powierzchni 415 m2, stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, będącej fragmentem działki geodezyjnej nr 21-4785/282, położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Waloszka, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej o powierzchni 291 m2, stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Ślaskie, będącej fragmentem działki geodezyjnej nr 35-816/4, położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Emilii Plater, z przeznaczeniem na ogródek działkowy,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, będącej działką geodezyjną nr 21-4633/282 o powierzchni 105 m2, położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Potockiego, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej o powierzchni 409 m2, stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, będącej fragmentem działki geodezyjnej nr 21-4785/282, położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulic Bytkowskiej i Waloszka, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy,
– częściowej zmiany uchwały nr 87/2019 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 13 czerwca 2019 r w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych, mających siedzibę na obszarze miasta Siemianowice Śląskie od dnia 1 września 2019 r.,
– uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Parkowej, Obwodowej, Cmentarnej, Jana Kilińskiego, Powstańców, Dworcowej, Bohaterów Westerplatte oraz Michałkowickiej w Siemianowicach Śląskich,
– zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2038,
– zmian budżetu miasta na rok 2023.

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej TUTAJ. Zapis audio video z przebiegu sesji będzie można zobaczyć wkrótce TUTAJ

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Dagmara Brudek-Schulz

    d_schulz@um.siemianowice.pl

    (32) 7605310

foto: Piotr Pindur | Biuro Prasowe UM Siemianowice Śląskie